دوره ها و بازخوردها

666

من قریب 20 سال است که با اکسل کار می کنم و از EXCEL-4 تا کنون آن را فرا گرفته و بیش از 2000 ساعت آموزش داده ام. در سال های اخیر بر آن شده ام تا آمار و نتایج دوره هائی را که برگزار می کنم، مدون نموده و در اینجا منتشر کنم. چون آمار و بازخوردها از تک تک نفرات شرکت کننده در دوره ها جمع آوری شده است، جهت حفظ حریم خصوصی از ذکر نام همراهانم در کلاس ها خودداری شده است!

آمار و نتایجمدت دوره
(ساعت)
تعداد
نفرات
تاریخ پایان تاریخ شروع محل برگزاری دوره شرح دورهعکس
Pidec-2132
18
1389/03/02
1389/01/20
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
60 تابع کلیدی
Pidec-3130
14
1389/02/31
1389/01/20
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
ماکرونویسی
Pidec-4130
14
1389/04/06
1389/02/24
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
فرم سازی و دیالوگ نویسی
Pidec-2236
201389/04/20
1389/03/04
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
60 تابع کلیدی
Pidec-2366
44
1389/06/29
1389/05/01
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
60 تابع کلیدی
Pidec-3250
30
1389/07/10
1389/05/01
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
ماکرونویسی
Hedco-2136
24
1389/07/14
1389/05/31
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
60 تابع کلیدی
Hedco-2270
33
1389/07/17
1389/06/07
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
60 تابع کلیدی
Hedco-2370
38
1389/08/15
1389/06/22
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
60 تابع کلیدی
Hedco-2446
50
1389/12/08
1389/10/19
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
60 تابع کلیدی
Hedco-3160
32
1389/12/15
1389/09/24
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
ماکرونویسی
Hedco-4152
32
1389/12/15
1389/09/24
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
فرم سازی و دیالوگ نویسی
Hedco-3233
17
1390/03/06
1389/12/20
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
ماکرونویسی
Hedco-4226
11
1390/07/14
1390/03/20
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
فرم سازی و دیالوگ نویسی
Pidec-4262
27
1390/09/19
1390/07/25
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
فرم سازی و دیالوگ نویسی
Pidec-3340
17
1390/10/14
1390/08/10
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی
ماکرونویسی
ECC-2134
22
1390/12/07
1390/09/27
شرکت ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی
60 تابع کلیدی
Hedco-2570
51
1392/06/06
1392/03/26
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
60 تابع کلیدی
Hedco-3335
21
1392/09/24
1392/07/07
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
ماکرونویسی
Hedco-2635
18
1392/09/25
1392/07/07
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی

60 تابع کلیدی
Pic
Hedco-4443151393/01/171392/09/27شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی

فرم سازی و دیالوگ نویسی
Pic Pic
Bargh-2133131393/09/081393/07/05شرکت توزیع نیروی برق شیراز60 تابع کلیدیPic
Hedco-5130151394/10/121394/09/07شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی

آشنائی با زیرساخت‌های نقشه کشیPic 1
Hedco-11-12-13130551394/12/221394/10/28شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی

60 تابع کلیدی
FSK-2140211395/06/271395/05/13شرکت فاتح صنعت كيميا
60 تابع کلیدیPic 1
Navid-214091395/12/241395/11/12مجتمع نويد پارس(ديباگران)
اكسل پيشرفته نويد پارس(ديباگران) بهمن 1395Pic 1
Navid-2240111396/02/111395/12/13مجتمع نويد پارس(ديباگران)
اكسل پيشرفته نويد پارس(ديباگران) اسفند 1395Pic 1
Fepco-2136111398/09/031398/11/27شرکت فن کاوان انرژی پویا
60 تابع کلیدیPic Pic Pic
Chart2061400/09/011400/07/12شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژیآموزش نمودار

پرسش و پاسخ

بدون پرسش و پاسخ